Silikáty patří mezi vůbec nejhojnější minerály, jaké najdeme v zemské kůře. Každý sběratel je má rád a každý geolog je také musí znát.  Patří totiž mezi nejčastěji se vyskytující minerály v horninách a řadí se tedy mezi jedny z nejdlležitějších horninotvorných minerálů.

 

 

Systematika silikátů je celkem jednoduchá - lze je rozdělit celkem do šesti skupin podle toho, jak jsou mezi sebou v daném minerálu vázány tetraedry SiO4. Mohou být zcela izolovány, vázány do dvojic, mohou tvořit řetězce, prstence a plošné útvary a nebo mohou být mezi sebou složitě propojeny v prostoru. Atomy křemíku mohou být v tetraedru nahrazeny hliníkem.

 

Nesosilikáty

Tetraedry jsou zcela izolované

 

Sorosilikáty

Tetraedry jsou vázány do izolovaných dvojic

 

 

Cyklosilikáty

Tetraedry jsou spojené do prstenců, které jsou mezi sebou vázány

 

 

Inosilikáty

Tetraedry tvoří dva typy řetězců

 

 
 

Fylosilikáty

Tetraedry jsou vázany plošně

 

 

 

Tektosilikáty

Tetraedry jsou mezi sebou složitě vázány v prostoru