10mm rabdosom (Kosov)

10mm rabdosom (Kosov)

Spirograptus spiralis graptolites (as found)Spirograptus spiralis graptolites (detail)Spirograptus spiralis graptolites (detail)