16mm, 12mm ?, 5mm, 3mm žraločí zuby (Brno-Hády)

16mm, 12mm ?, 5mm, 3mm žraločí zuby (Brno-Hády)
Fossilised shark teeth (unprepared)

Fossilised shark teethFossilised shark teethFossilised shark teethFossilised shark tooth (near the lower edge)