65mm rabdosom (Kosov)

65mm rabdosom (Kosov)

Spirograptus spiralis graptolites