70mm rabdosom (Kosov)

70mm rabdosom (Kosov)

Monograptus sp. graptolite