80mm, otisk (Kosov)

80mm, otisk (Kosov)

Orthoceras cephalopod (negative)