Mandelinka Chrysolina cf. gypsophilae

Mandelinka Chrysolina cf. gypsophilae

Chrysolina cf. gypsophilae